• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Ki ette meg a bárány máját?

Részletek

Látogatás
6820
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star10
Jézus Krisztus mikor a földön járt, találkozott egy csavargóval. Azt mondja neki: - Idehallgassál, ne csavarogjál mán te az úton, szegődjél el hozzám szolgának! Hát úgy is vót. Örült az ember. hogy má valaki szóba állt vele, a csavargó, hogy hát meghítta őtet szolgálni. No, elindultak az egy falubút a másikba. Ahogy mennek, azt mondja a szolga: - Hé, apa, úgy szólítalak, mer nekem se apám, se anyám, jó lesz? Mondta Jézus, hogy jó. -Hé, apa, én nagyon megéheztem! -Hát ha megéheztél, ott van a nyáj, menjél, fogjál meg egy juhot, oszt akkor majd megsüssük! - Én-e? Nem vagyok én tolvaj, nem azért szegődtem el szolgának, hogy én lopjak! No, jól van, Jézus megfogott egy juhot, megnyúzta. Azt mondja a legénynek: -No, idehallgassál, szolgám, menjél be a faluba, Isten nevibe kérjél sót meg kenyeret! - Én-e, apa, nem vagyok én kódús, én szolgád vagyok, de én kódús nem! Hát mit tudott tenni Jézus... Mondja neki: - Akkor rakjál egy nagy tüzet, legalább annyit csinálj! -Azt megcsinálom. Ott vót a juh megnyúzva. Jézus elment be a faluba kérni sót meg kenyeret. Hej, a legény az nem vót rest, éhes vót. Ugye a bárón májának nem sok, a májnak nem sok sülés költ, odatartotta a tűz fölé, megsülte. Meg is ette. Mire Jézus gyütt a falubul, azt mondja: - Hát hol van a bárón mája'? -Bárón mája? Nem is vót. Ennek a bárónnak nem vót mája! - Hogyne lett vóna, minden bárónnak van mája. Hát odament két kollega, hentesek vótak. Odaszól nekik Jézus: - Hé atyafiak, gyertek ide, tegyetek igazságot! A bárányoknak van mája vagy nincs mája? Mondták azok, a hentesek, hogy: van. De a legény nem vállalta föl. -Ennek nem vót, Uram! Hidd el, hogy ennek nem vót! No, jól van akkor, ha nem vót, akkor nem vót. Megsülték a húst, megették, avval mentek tovább. Mondja Jézus: -Idehallgassál, most mán oszt munkát költ vállalnunk, mer így nem élünk meg! Na jól van, vállalt oszt Jézus aratást. Hát de aszondta ja a legény, hogy ő addig nem megy, amíg ő meg nem reggelizik. No, ugye a háziak hoztak neki reggelit Azt mondja nekik a szolga, hogy ő addig nem megy aratni, míg ő meg nem ebédöl. Na, ugye meg is ebédöltették őtet Aszongya a szolga: - Hej, ebéd után még öregapám is mindig lefeküdt! Én addig nem megyek aratni, míg én nem alszok! Hát elaludt a szolga, Jézus elment, learatott egy hold búzát No ugye megkapták a fizetséget tartja a szolga is a pénznek a kezit Aszongya: - Te nem csináltál semmit érte! - De hát én, apa, hát azér mégiscsak jár nekem is. Hát én is itt vótam a vállalkozáskor! - No, jól van, ide hallgassál: adok neked pénzt, ha megmondod nekem, hogy ki ette meg a bárón máját! No, arról a legény hallani se akart. Mentek ugye tovább. Hát egy háznál nagy siratás van. Nagyon siratnak. Odaszól Jézus: - Há mi baj van, nem tudnánk segíteni valamit? -Jaj, jaj, dehogy lehet, halálán van a tizennyolc éves jányom! Jézus azt mondja: Azon tudok segíteni. Rakjanak egy nagy kemencét A kemencébe nagyon sok fát tüzelőnek rakjanak be, nagy tüzet rakjanak, de nagyon nagy tüzet! No, úgy is vót Megrakták a háziak a kemencét, berakták a sok fát, nagy tüzet csináltak. Mikor égett a tűz legjavába, akkor a tizennyolc éves jányt Jézus betette a tűzbe. Mikor elégett, akkor - de eztet a háziak senki nem látta, senki nem látta a háziakból, csak Jézus aztat magának művelte. De ugye a szolga az látta. Mondta neki: - Segítsél, legalább hogy betesszük! -Én ilyent? Nem vagyok én gyilkos! Semmit nem akart segíteni a szolga. Hát mikor elégett a jány a tűzben, egy csomó hamu maradt Jézus elkezdte gyúrni a hamut, ráköpött, megtraknyólta a hamut, addig-addig gyúrta a hamut, hogy egy egészséges szép jány lett belőle. Hej, ezt mind végbenézte a szolga! Ugye megkapták a nagy fizetséget azt se tudták a háziak, hogy mit adjanak nekik. Mennyi pénzt. No, akkor elmentek onnan a háztúl, ezek megköszönték, meg ők is megköszönték a pínzt. Ahogy elmennek, leülnek egy híd mellé, Jézus rakja a fizetést, rakja külön: ez a tied, ez az enyim, ez meg azé, aki megette a bárón máját. Rakosgatja háromfelé: - Ez a tied, ennyit, ez azé, aki megette a bárár máját. Hej, akkor a legény elkajálta magár. - Hé, apa, hát én ettem meg a bárón máját! - Na látod, ha te etted meg, akkor most mán akkor se nem a tied, mert nem szenvedtél rája! No, megharagudott a legény. No, aszongya Jézusnak: -Te menjél arra ja, én meg megyek erre. Mer én is meg tudom tenni azt, amit te! Ellestem a tudományod. Na, úgy is vót Jézus elment erre, a legény elment erre. Hát alig hogy, megy a legény pár háztúl, hát nagy siratást hall. -Jaj, hogy a tizenhat éves gyerekem halálán van! Mingyá a szolga fölmegy: majd ű meggyógyítja. Mondja a háziaknak, mondja ahogy Jézus mondta: rakjanak, csináljanak egy nagy kemencét, rakjanak bele sok fát, nagy tüzet csináljanak. Hát ahogy megrakták a tüzet, ugye a legény bedobta. Elégett, ugye megvót a hamu. Nyomdosta, ugye osztón köpött rája, megtraknyandozta -jaj, nem lett abból tizenhat éves gyerek, a hamubúl sehogyse. Hát mit tudott csinálni, hát elment a gyerek. Ment vóna, de a háziak utána mentek nagy karókval, hogy agyonütik. De hát nem bántották, oszt őtet elvitték a bíróságra. Hát ugye halálra ítélték: halálér halál; elvitték a gyereket az akasztófára.. Hát ahogy viszik az akasztófára. Jézus megy utána.. Egyre nyújtogatta a gyerek a nyakát: jaj, csak még egyszer meglátná Jézust! Csak még egyszer meglátná, hogy megmentené őtet. Hát akkor mán az akasztófánál nyújtogatta a gyerek a nyakát Hát akkor látja meg, hogy Jézus ott van a tömegben. Elkajáltja magát, hogy: - Apa, segélj rajtam! Hát odament oszten Jézus. mégis megsajnálta a szerencsétlent, odament hozzá, mondta, hogy hát ne akasszák fel ütet, majd ő föltámasztja. Jézus oszt elment, oszt akkor föltámasztotta a tizenhat éves legényt, mer hát oszt bevallotta, hogy ű ette meg a bárón máját, hát megmentette ű is a szolgáját. Hát tovább művelték oszt a csodákat, talán ma is, ha meg nem halt. Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004
Értékelés
★★★★½
4 szavazat