• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A szabadságos katona

Részletek

Látogatás
11430
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star00
Hát ez hol vót, hol nem vót, ez ollyan messze vót, ahol egy kidűlt-bedűlt kemencének még egy csepp ódafa se vót. Mégis megsült abba harminchat tepsi pogácsa, oszt arra szaladt egy meztelen cigánygyerek, mind az ingderekába hánta. Az egyik faluba vót egy katona, itthon vót szabadságon. Hát mikor megy vissza Gyarmatra, a szabadságot letöltötte. Gyalog, nagyon kifáradt. Leült egy fa alá. Hej, nyúl a zsebbe, majd rágyújt, de bizony nem vót se dohárnya, se gyufája, semmi. Rá nem gyújthatott. Hát csak két krajcár vót a zsebibe. Ahogy ment: - Sej - aszongya -, Gyarmatra érek - ez mán régen vót, még akkor csak fillért költöttek-, mikor Gyarmatra érek, majd veszek én magamnak pípát is, dohónt is, gyufát is! Na, alighogy elindult, elejibe áll egy koldús. - Vitéz uram, adjon nekem egy krajcárt, meghálálom! Hát mit vót mit tegyünk, az egy krajcárt odadta a kódúsnak. Az meg adott neki egy muzsikát. Azt mondja: - Édes fiam, ha nagyon el leszöl keseredve, csak kezdjél hozzá muzsikálni! Akkor mindenki víg lesz körülötted. Hóna alá kapta a gyerek a muzsikát, a katona, ment az útjára. Hát mikor beér, a város szélén éppen vásár vót. Megy, hogy majd vesz magának pípát - nagyon szép pípék vótak az egyik sátorba. Meg dóhán meg gyufát. Jaj, az ember, akkor jut eszibe, hogy miért jött. Jaj, de elkeseredett, nagy bánata vót. Akkor oszt megyen arra a vásáron végig, a sátoroktúl elért az állatokhoz. Hát akkor jut eszibe, hogy ténleg őneki van egy muzsikája, most nagyon el van keseredve, hogy még csak pipája sincs, hogy rágyújtson. Hej - aszongya -, eléveszem, oszt muzsikálok! Ahogy elkezd muzsikálni, abba a pillanatba elhagyta űtet a bánata. No de ha láttatok csudát: ott elkezdett mindenki táncolni. Táncoltak a lovak, táncoltak a tehenek, a birkák, a kecskék, a szamár, ott mindegyik csak úgy toporgott. No, egy kupec meg éppen a maga baját végezte a bokor mellett. Az ahogy ott táncolt, a fenekit beleverte egy nagy macskatüviskbe. Jaj, már kajbált: - Te legény, hagyd abba! De a legény aszondta, hogy: - Dehogy hagyom, hát most vigadok a legjobban! Muzsikált kegyetlenül! No e mán nem tudott mit kajbálni a kupec, mer már a fenekit, ahogy táncolt, az úgy verte bele a macskatüvisekbe. -Hadd abba, inkább adok neked száz pengőt! Aszongya: - Vehetek mán akkor magamnak pípát! No, oda is adta a kupec a száz pengőt; jaj, igenyöst elment, vett magának pípát, dohányt, gyufát, beült az első kocsmába. Rágyújtott, olyan füstököt engedett, hogy öröm vót azt nézni. No de mán a kupec megsajnálta a száz forintját. Bement a csendőrökvel, hogy őtőle ellopta a száz forintot a legény, a katona. Hát odamentek hozzája, elfogták: hát ténleg nála vót a pénz, ugye az hiányzott a száz pengőből, amiért a pípár megvette. Hát elvitték, be akarták csukni a börtönbe. Be is csukták. No, arra kerűt a sor, hogy elítélték a legényt. Vitték az akasztófára. Nagyon elkeseredett, de a muzsika nála vót. Hát el is vitték az akasztófához, gyün a kupec nagy örömvel, a ló hátára ült, ment, kísérte, hogy: hőj, most kivégzik a katonát! Többet nem fogja haragítani őtet. Hát mikor az akasztófánál fölállítják: -Na mi az utolsó kívánságod? - Hát az az utolsó kívánságom - mondja a katona -, hogy még evvel a muzsikával utoljára muzsikálhassak! Na, ugye megadták a kívánságát, elkezdett a katona muzsikálni. No de ha láttatok csudát: ott táncolt mindenki. Ott még az akasztófa is tudta a nótát. A hóhérok azok csak úgy bokáztak. Na, a kupec az meg a ló hátán, ahogy csak járhatta. A ló bokázott! Ahogy ott bokázik, addig hánta magát, addig táncolt, addig forgott - annak vót, a lónak vót a legnagyobb kedve -, hogy a kupecot levette a hátárút. Mikor levette a hátárúl, ahogy a bokázott, mind összetaposta. -Hej - elordítja magát a kupec -, hadd abba a muzsikálást, te legény, inkább adok száz forintot! Na, akkor gyüttek rá a bírák, hogy a gyerek ártatlan, a kupec meg a bűnös. A kupecot akasztották föl. A legény így megmenekült. Hát eddig vót, mese vót.     Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004
Értékelés
★★★½
13 szavazat