• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A "silt"

Részletek

Látogatás
35147
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star00
Gyűjtötte
Benedek Elek
Könyv címe
Magyar mese-és mondavilág 3. kötet
Nagy-Küküllő partján van egy szász falu: Alsó-Bajom a neve. Ennek a falunak a határán, szőlőhegyek tövében, egy szép völgy terül el. Völgy közepén patak folydogál, úgy hívják, hogy Ördög pataka. Ennek előtte több száz esztendővel egy szász gazda a feleségével s egyetlen leányával a szőlőben kapálgatott. Rekkenő nagy meleg volt, megszomjúhoztak erősen, s leküldötték a leányt a patakra vízért.   Lemegy a leány a patakra, de szeme-szája tátva maradt a csodálkozástól. Ott ült a patak partján egy ember, s előtte kiterítve rengeteg kincs. Volt ott arany, gyémánt fülbevaló, gyűrű, karperec s mindenféle csillogó-villogó drágaság, ami csak leányszemnek kedves lehet.   Megáll a leány, csodálja a fényes, csillogó ékszereket, s különösen megakad a szeme egy gyémánt fülbevalón.   Istenem - sóhajtott fel a leány -, ha ez az enyém lehetne!   Mondotta az ember: - Vedd meg, neked adom. - Ugyan mit gondol?! Mivel vegyem meg? Nincs nekem pénzem. - Nem baj! - mondotta az ember -, nem kell nekem pénz. Ha majd férjhez készülsz, hozzátok megyek, s adj nekem siltet. -Siltet - álmélkodott a leány -, ó, azt jó szívvel adok.   Mert tudjátok meg, hogy a szászok nyelvén a siltnek kétféle értelme van: ha akarom, kötél, ha akarom, lélek.   A leány a kötélre gondolt - az ember meg a lélekre.   Örült a leány - hogyne örült volna! Hiszen csak jöjjön az az ember! Jöhet akármikor, kötelet kap náluk.   A gyémánt fülbevalót szépen felakasztotta a fülébe, aztán nagy hirtelen megmerítette a korsót, s szaladott vissza a szüleihez.   Látják az öregek a fülbevalót, összecsapják a kezüket:   -Hát ezt te hol találtad?!   Mondja a leány, hogy hol, s mondja azt is, hogy mit ígért érette.   - Jézus Mária, Szent József - jajgattak az öregek -, az bizonyosan az ördög volt, s nem kötelet, hanem lelket kívánt tőled!   Szaladnak le a patakhoz, hogy visszaadják a fülbevalót, de már akkor annak az embernek híre-pora sem volt. Úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Sírtak, jajgattak az öregek, nem tudták, mit csináljanak. Leszaggatták a leány füléből a fülbevalót, s beledobták a patakba; hátha így megszabadulnak az ördögtől.   Aztán hazamentek nagy búsan, lefeküdtek, de nem jött szemükre álom, ettől a naptól kezdve nem volt nyugodalmuk.   Telt-múlt az idő, egy falubeli legény megkérte a leány kezét. Elkövetkezik a lakodalom napja is; a pap összeesketi a fiatalokat; kezdődik a lakodalom, húzzák a cigányok, táncolnak a legények s leányok - táncra perdül a menyasszony is vőlegényével. Hát uramteremtőm, abban a pillanatban nagy fergeteg kerekedik. Ég, föld elfeketedik, zúgott, zengett a levegőég; ajtók, ablakok kinyíltak maguktól, s ím, betoppan az egyik ajtón a fülbevalós ember.   Odamegy egyenest a leányhoz, rákiált: - Ide a siltet!   A leánynak a szava is elállott ijedtében; reszketett, mint a nyárfalevél, de nagy nehezen összeszedte az erejét - kiment a házból, s mindjárt jött is vissza egy kötéllel.   - Nesze, itt a silt!   -Ohó - mondotta a fülbevalós ember -, nem kötélért adtam én a fülbevalót, hanem a lelkedért!   Nekibátorodott a leány, s mondta: - A lelkem az Istené, azt nem adom.   Nagyot kacagott az ember. - Az Istené?! Amit egyszer az ördögnek adtál, azt az Isten sem veheti el.   Ahogy ezt mondta, keresztülbucskázott a fején, s egyszeriben ördöggé változott.   Az ördög, az ördög! - kiabáltak az emberek, s iszonyatos rémület fogott el mindenkit.   Istenem, Istenem, mit tudjanak csinálni, hogy megszabaduljanak az ördögtől?!   Ott volt a vendégek közt egy pópa: egyedül ez nem vesztette el a fejét. Kiszaladt az udvarra, megfogott egy kakast, bevitte, s mondta az ördögnek: - Nesze, itt a lélek, vigyed!   Mondotta az ördög: - Engem nem csalsz meg, szent atyám. Nekem igazi lélek kell, s ha azt nem adjátok, viszlek valamennyiteket a pokolba.   "Hm - gondolta magában a pópa -, ez nem tréfál!"   Gondol ide, gondol oda, hirtelen elővesz egy karikós kalácsot, s mondja az ördögnek: -Hát jól van, ördög, egyezzünk meg békességgel. Odaadjuk a leány lelkét, ha te mindazt kiállod, amit ez a kalács kiállott. -Hiszen ha csak ez a kívánságotok, ezt jó szívvel teljesítem. -Megfogta a kalácsot, jól megtapogatta, s kérdezte tőle: - No, te kalács, mit állottál ki?   Felelt a pópa a kalács nevében: - Hej, ha azt én mind el tudnám mondani, mit én kiállottam, csak hallgass ide! Tavaly ősszel, mikor még búza voltam; a földből kinőttem; azután reám esett a hó, eltemetett, s tavasszal, mikor elment a hó, nagy növésnek indultam. Meg is nőttem szépen, de alig értem meg a nyarat, jöttek az emberek, s levágtak. Ez még nem is fájt olyan erősen, hanem azután agyba-főbe vertek; még ez sem volt elég, vittek a malomba, s két kő között ízzé-porrá morzsoltak. Onnét ismét elhoztak, vízbe fullasztottak, s jól összegyúrtak.   Közbeszól az ördög: - Hát még ez is szenvedés? Hiszen ezt én jó szívvel kiállom egy lélekért. -Hm - mondotta a pópa -, még egyéb is történt velem: mikor jól meggyúrtak, belevetettek a tüzes kemencébe. -De már ezt ki nem állom - kiáltotta az ördög -, száz lélekért sem! -Kiugrott az ablakon, mintha puskából lőtték volna ki, s meg sem állott a pokolig.
Értékelés
★★★★
118 szavazat