• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

LegendákRSS

Egyszer volt egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek egy fél lánc szőlőföld volt minden gazdasága, de abban sem volt nagy öröme, mert rájártak a seregélyek, erősen pusztították. - Édesapám - mondja a legidősebb fiú -, kimegyek a sz ...

Látogatás7787
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Rengeteg nagy sziklahegy emelkedik Balánbánya fölött: Tarkő a neve. Arról a szépséges szép tündérasszonyról nevezik Tarkőnek, aki ennek előtte több ezer esztendővel itt lakott aranypalotában. Volt mindene, amit szeme-szája kívánt; volt két nevendék leánya ...

Látogatás24320
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

No, mikor Jézus Krisztust vitték keresztrefeszíteni, hát ugye vitték két szöget a kezire, meg vitték a lábára megint kettőt. Ugye a kezit föl is szögezték, mind a kettőt. A lábát is akarják szögezni: csak egy szög vót. Keresik a szöget mindenütt: hát hol ...

Látogatás12834
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egyszer, jó régen a názáreti ács fia, Jézus meg Szent Péter a földön jártak világot látni. Ballagnak a Maros mentén, mentek egész nap, nagyon elfáradtak. Estére odaértek egy révjáróbeli csárdához, szállást kértek éjszakára. A kocsmáros az i ...

Látogatás7292
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Mikor Jézus föltámadt, akkor elment a tisztítótűzbe, lement, oszt leszállt a pokol tornácára. És otten mondta ,lúdárnak, hogy: - Gyere te is ide! Mer ugye mindegyikek odamentek. És akkor Júdás aszondta, hogy: - Nem megyek, jó nekem itt is! Jó nek ...

Látogatás8180
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Messze földön nem volt olyan gazdag ember, mint Rőszel Erázmus. Azt mondják, hogy ennek a bányászembernek több aranya volt, mint a királynak. Az igaz, hogy ennél több is lehetett, mert Rőszel Erázmus II. Ulászló király korában élt, márpedig II. Ulászló ki ...

Látogatás6838
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Mint egy nagy tál fenekén a víz, pihen Szent Anna tava, égbe nyúló hegyek aljában. Körös-körül fenyvesek koszorúzta hegyek. Járjatok be minden földet, s szebb képet ennél nem találtok. Ugyan, ki gondolná, hogy ennek a gyönyörűséges tónak a helyén egykor, ...

Látogatás10148
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Meg olyant hallottam, hogy valahol mán vót az, hogy Szent László király valami barátokval vót - vót valami közösség -, oszt nem vót semmi, teljesen nem vót semmi. És akkor mán ott összejöttek, azok barátok vótak, oszt akkor mán nem merte mondani a főnökjö ...

Látogatás10002
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Szent Lászlóról vannak legendák. Hát itt van nem messze, sokszor én is elgondolkozok rajta, hogy járt-e Szent László a mátraverebélyi Szent kútnál. Hogy ott járhatott-e, nem járhatott-e'. No oszt akkor mán mikor mentünk, nekünk az vót a legnagyobb, a lege ...

Látogatás12971
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Mentek-mentek tovább, egyszer egy faluba értek. No, nagyon fáradtak vótak má, éhesek vótak, mondja Jézus Péternek: - Péter, most hova menjünk szállásra? Ahol vigadnak, vagy ahol siratnak? Hát mondja Péter, hogy: -Inkább oda menjünk, ahol vígadnak! No, ...

Látogatás7675
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

 Egész Sáros vármegyében, de még azon is túl, messze földön nem volt olyan gazdag ember, mint Szeredy Gáspár. Abban az időben élt őkigyelme, mikor két királya volt Magyarországnak: Ferdinánd és Zápolya. A magyar urak megosztoztak, egy része Ferdinánd, más ...

Látogatás6581
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

A Szent Család mikor menekült, mikor a búza megszaporodott ugye a házigazdának, má a szántóvető embernek, és akkó a szántóvető embernek mondta a Szűz Mária, hogy otten űk megpihennének egy pár napot, mert már nagyon elfáradtak, oszt megpihennének nála. Az ...

Látogatás10580
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

A herencsényi keresztrűl nem meséltem még, errűl a keresztről nem meséltem? Nagycsütörtökön járunk a keresztekhöz, oszt még utána is nappal is keresztjáró napokon kimentem én is, még fiatalabb is vótam. Egyszer olvasgatom, olvasom a keresztet, hogy ...

Látogatás6924
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Mesekeresés

Mesék, mondák