• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

LegendákRSS

A Töröktemplomnál vótak ugye a harangok. És akkor mikor ide a törökök bejöttek a háborúba, el akarták vinni a harangokat. És akkor ugye hogy a harangok nem akartak elmenni, és onnan hogy önként leszálltak. És van otten, nem messze vót egy kút, mindig emle ...

Látogatás7144
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Amikor a legelső magyar királyt koronázták, akkor történt, amit most elmondok nektek; hallgassatok ide. Hej, jöttek a világ minden tájékáról királyfik, világhíres deli vitézek, s a király tiszteletére kiállottak mind, ahányan voltak, a palota udvarára, h ...

Látogatás12839
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Meg olyant is mondtak, hogy hallottak úgy, hogy angyalok énekit is hallották. Hogy éccaka hallszott. Hát úgy mondták, hogy: vótam, őrizem a libákot, vótam a libákval itten nem olyan messze, itt az erdő szélin, nem vót arra senki. Egyszer csak hallottam eg ...

Látogatás9947
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hallottátok-e hírét Kolcvárnak? A szép Hátszeg völgyében, magas hegy tetején tündökölt ez a vár. Messze földön nem volt szebb ennél. A Kendeffy családé volt ez a vár, s abban az időben, mikor az a szörnyű tatárjárás volt, egyedül lakott e várban Kendeff ...

Látogatás22195
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Meg vót olyan is, hogy fényképeztek, úrfelmutatáskor fényképeztek. És van ott egy nagyon-nagyon szép olyan Jézus, hogy üvegszeme van, töviskoszorúzott, megkötözött kezű Jézus. Arra ha ránézel, mintha az teljesen élő vóna. És annak a képmása jelent meg a f ...

Látogatás7545
ÉrtékelésStar10Star00Star00Star00Star00

Jézus Krisztus mikor a földön járt, hát az egyik faluba hát az asszonyok mentek elejbe. Hát oszt érdeklődött: -No asszonyok, hát meg vagytok-e elégedve a világ sorsával, ahogy az Isten megteremtette? Hát az asszonyok aszongyák, hogy nincsenek meg ...

Látogatás7516
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

No, a Dobrai keresztnél az úgy vót, hogy sok imameghallgatás vót. Ugye nagyon régi kereszt vót az, és akkor sokan, ugye mindig ahogy mentek arra, vittek virágot rája. Sokan, akiknek fődjeik arra vótak. És akkor mindenki megállt imádkozni. Hát az eg ...

Látogatás7219
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

No ez úgy vót. majd elmondom én neked. Hogy Medzsugorjéban jártunk, oszt elvittük mink ezt a keresztet Medzsugorjéba. A búcsús keresztet. Addig nem vót úgy a becsülete annak a keresztnek. Szóval még nem jártunk így külföldekre, nem vettük észre az Istenne ...

Látogatás7698
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Akkor Jézus mikor vitte a keresztfát. a nehéz keresztfát, ugye Cirénei Simon, ezek benne vannak a Bibliába, segített vinni. De vót akkor egy kőpad, oszt mán nagyon nehez vót vinni a keresztfát. Elesett ugye má háromszor. És akkor mán nagyon fáradtan, meg ...

Látogatás7284
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Olyan magas kőszikla tetején állott Beckó vára, hogy a madár is elfáradt, mire fölrepült. Az igaz, hogy csak olyan hatalmas nagy úr tudta fölépíttetni ezt a várat, amilyen Stibor vajda volt. S ő sem magának építtette, hanem az udvari bolondjának: Beckónak ...

Látogatás15025
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Eső esett, és úrfelmutatáskor kitisztult az ég, megvilágította, odasütött pont a Nap különös sugarakkal, odasütött, ahol miséztek.   Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004

Látogatás7281
ÉrtékelésStar10Star00Star00Star00Star00

Itt ebbe a Hasznoson, aki mán Hasznos lett - Fallóskútnak is mondják -. otten vót, aztat tudtuk, hogy vót egy epilepsziás gyerek, aztat én is láttam. Mikor rágyütt az epilepszia - nyolcadikos osztályos vót -, és aztat láttam, hogy eldobta magát, meg gyütt ...

Látogatás7547
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Édesanyám járt a ferencesekhő Szécsénybe, és akkor olyan '26 táján Kis Szent Teréz akkor lett szentté avatva. S akkor a ferences atyák nagyon sokat beszéltek Kis Szent Terézről. Akkor édesanyám aszongya: őneki vót egy álma, csak egy hangot hallott, hogy l ...

Látogatás7224
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Felső-Magyarországon még most is emlegetik a rettenetes Rajnohát, aki káplár volt Rákóczi seregében, s sok labancot küldött a másvilágra. Hanem - hiszen tudjátok jól - a labancok lassanként leverték a kurucokat, Rákóczi kibujdosott az országból, a vitézei ...

Látogatás5960
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer Szent Péternek, mikor Jézus Krisztussal utazott, eszébe jutott, hogy ő szeretne isten lenni, ha tovább nem, legalább egy napra. Majd megmutatná ő akkor, hogy hogyan kellene a világot igazgatni. Jézus minden módon iparkodott lebeszélni erről a bo ...

Látogatás7778
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Mink elmentünk oda; egy márciusba vót ez, havas eső esett nagyon. Gyümölcsoltó Boldogasszony vót. Aszongya a jányom: - Én nem tudom, de én úgy érzem. hogy itt valami csoda lesz! - így lelkileg. Akkor nagyon el vót borulva. Egyszer csak - úrfelmut ...

Látogatás7172
ÉrtékelésStar10Star10Star00Star00Star00

Akkoriba, hogy aratásba én is kihajtottam a libákat, akkor édesapám azt mondja: -No, nézd csak meg, kisjányom - a búzakalászt vette, és a búzaszemet megmutatta -, az Úrjézusnak az arca rajta van a búzaszemen, minden búzaszemen, de tudod-e, hogy mér? Mon ...

Látogatás16910
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Régen-régen a madaraknak nem vótak neveik.. Csak úgy mondták, hogy nagy madár, kis madár. Jézus Krisztus egyszer mikor a földön járt, összeparancsolta a madarakot, osztotta nekik a neveket. -Na te leszel kánya, vércse, székács, pacsirta!... - így ...

Látogatás9858
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Híres-neves vitéz volt Kerecsényi László, de vitézségénél nagyobb volt az ő kegyetlensége. Jaj, volt, ezerszer, jaj, annak a töröknek, aki az ő kezébe foglyul esett: ha pénzzel meg nem tudta váltani a szabadságát, kikötöztette a vár udvarán, s a szegény k ...

Látogatás7872
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Jézus Krisztus mikor a földön járt, találkozott egy csavargóval. Azt mondja neki: - Idehallgassál, ne csavarogjál mán te az úton, szegődjél el hozzám szolgának! Hát úgy is vót. Örült az ember. hogy má valaki szóba állt vele, a csavargó, hogy hát ...

Látogatás6715
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Mesekeresés

Mesék, mondák