• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

LegendákRSS

Nagycsütörtökön éccaka vót ez. Mer nagyon keserves vót odamenni, abba a rossz útba. Mer nagycsütörtökön még csúszik, még esső van, még minden, szenvedések árán juttunk el odáig. Oszt akkor két villanylámpa is világított. Az egyik világított, amibűl a köny ...

Látogatás13247
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Mentek oszt tovább, hát ugye mán megéheztek, beértek egy faluba. Vót egy nagy diófa, rögvest leültek a diófa alá. Mondja Péternek, hogy: - Látom, hogy ég a kemencébe otten a háznál, otten be van dagasztva biztos - azt mondja -, kérjél lángost! Kérjél lán ...

Látogatás17081
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

A Szüzanya úgy jelent meg, hogy vót egy Klára néni, az hasznosi asszony vót, Hasznoson lakott. De ez messze van Hasznostúl nagyon! És akkor éjszaka hogy az elmondta az úrangyalát, ugye megjelent neki a Szüzanya, oszt mondta neki, hogy: - Gyere vel ...

Látogatás10004
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

A templomot nem ide akarták építeni, ahogy mondták az öregek. nem ide akarták építeni, ahol most van a templomunk. Az utolsó ház itt volt, ahol maga bekanyarodott. Ebben az utcában. Azon túl az mező vót. Szántóföldek vótak. És akkor a templomot meg oda ...

Látogatás11954
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Hát az úgy vót, hogy vót egy juhász, és akkor vak vót neki a kisfia. És akkor hogy elment hozzájuk a tündér, és kivezette oda a Kútyikáhó; úgy is mondják mostan, hogy Kútyika. És akkor megmosta neki a szemit. És akkor a gyerek látott. És utána kifaragott ...

Látogatás8251
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Sajó vize, Sajó vize! Isten csudája, hogy tengerré nem dagadtál magyar vitézek piros vérétől. Isten csudája, hogy él magyar még e földön. Ég, föld elfeketedett, úgy elborítá a magyar földet a vad tatároknak nagy serege. Keleti határtól nyugati határig kő ...

Látogatás12097
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Akkor Pilátus, amikor elítélte Jézust, utána nem vót nyugodalma Akkor mindig maga előtt látott egy kinyitott szemet. Oszt akkor elindult elmegy ű mén valahol kipiheni magát, hogy mégiscsak szabadon, mer ettül a rettenetes lelkiismeret marcangolástúl majd ...

Látogatás11098
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Nahát oszt mentek tovább ugye, mert vándoroltak egy faluból a másikba, há akkor nagyon megszomjaztak megint. Elszomjaztak, mert víz se vót mindenütt. Hát láttak egy nagyon szép gyümölcsfát, tele gyümölccsel. Úgy amíg odanéznek, néznek a fára: hú, nagyon h ...

Látogatás16635
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Szent Péterről meg Jézusról: ugye mikor Jézus a földön járt, ugye Szent Péter vót neki a kedves tanítványa, hát avval ment mindenüvé. Hát ugye mentek - a rest többet fárad, az neki a címe, - ahogy mentek, ugye mendegéltek, egyszer nagyon meleg vót. Hát Jé ...

Látogatás14650
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Désnek a határán egy hegynek Rózsa-hegy a neve. Hajdanában vár volt ennek a tetején, ma e várnak csak romladéka van meg, s a romladékon egy kicsi kápolna. Egy hatalmas, gazdag úr lakott e várban sok száz esztendővel ennek előtte. Fia nem volt, csak egyetl ...

Látogatás11830
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

A szandai várnál is van valami csodakút. Beszélték, hogy jártak oda is sokan. Hogy ott gyógyultak is meg régen.   Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004

Látogatás11611
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Aztat emlegették, hogy Szandán, Szandán amikor a szobrot megépítették, hogy egy ujjal több vót a Szűz Máriának. Egy ujjal több vót neki. És akkor egy ember ment aratni, oszt akkor valahogy megjegyzést tett, hogy nahát a Szűzanyának, hogy sok ujja van neki ...

Látogatás8053
ÉrtékelésStar10Star10Star00Star00Star00

'47-48-ba vót ez. Úgyhogy még fiatalasszony vót a hasznosi Klára néni, oszt akkor elfogták, betették a börtönbe ütet. Oszt hajtották a rendőrök, egy rendőr. Oszt a rendőrnek is mondta, hogy: - Ne siessen, mer - aszongya - meghalt apja, sántít, osz ...

Látogatás10089
ÉrtékelésStar10Star10Star00Star00Star00

Az úgy vót, hogy ugye Heródes király, amikor gyüttek a háromkirályok, ugye ők királyok vótak, először ugye Heródeshez mentek be. Ugye oszten elmondták, hogy ők gyüttek egy csillag után, hogy a kis Jézus megszületett hogy az lesz a zsidók királya. Ugye Her ...

Látogatás13586
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Az úr mikor ugye megteremtette a világot. akkor még a földön semmi se vót, csak ugye az égbe megteremtette a kilenc kar angyalokot. És azok mindig szüntelen dicsérték az Istent, hogy a: „Szent, szent, szent_.." Azok mindig mondták. És akkor úgy tetszett a ...

Látogatás10803
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Annak az a legendája, hogy régen ugye otten ugye nem volt semmi se, csak ott legeltettek. És ugye a gyerek nyomorék vót, és a pásztor felesége meghalt. Osztan mindig köllött magával vinni az embernek a juhok után, a disznók után, mindig köllött a gyereket ...

Látogatás9196
ÉrtékelésStar10Star10Star00Star00Star00

Volt idő, gyermekek, mikor a szomorúfűzfának nem hajolt le az ága, mint ahogy most lehajlik. Éppen úgy fölfelé állottak az ágai, mint a többi fáé, melyen nincs gyümölcs. Hanem egyszer mi történt? Az történt, hogy Krisztus urunk egy szomorúfűz alá ült le ...

Látogatás11789
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Meg most, ami a temetőkapuba van kereszt, itten a mi sorunkon, nem az első, hanem a második ház, kettő egyforma házat építettek, úgyhogy itten elhagyott terület vót ez. Mer ott vót egy olyan valami uraság, és akkor valahogy árverezték, otten vót eg ...

Látogatás11381
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

A Templomi keresztnek az a hagyománya, hogy a fiú kint maradt a háborúban, ugye, és akkor a szülei, az édesanyja az emlékére állította. Az esküvére, amit rászánt a fiú lakodalmára, abból állította. Hallottam mán a testvéritűl, hogy az arra állította azt a ...

Látogatás11114
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Meg volt már teremtve az egész világ, megvoltak a hegyek, völgyek, kisebb és nagyobb folyók, csak még a Tisza állott ottan az Úr zsámolyánál. - Hát teveled mit csináljak, szegény fejeddel? - kérdi az Úristen. - Csak bízd rám - atyám, mondja Jézus Kriszt ...

Látogatás21089
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Mesekeresés

Mesék, mondák