• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Betyár mondákRSS

Hát arrúl sokat meséltek. Innen mentek át Szécsénybe, ugye át a vásárra. No oszt ugye az asszonyok beszélgettek: - No, most ha Sisa Pista elénk állna, mit szólnánk neki? Ha most elénk állna! Az egyik asszony: - Héj ne, én kikaparnám neki a szemi ...

Látogatás10626
ÉrtékelésStar10Star10Star00Star00Star00

Volt egyszer egy fiatal házaspár, de nagyon rosszul éltek. Mán majd úgy vót, hogy szétválnak. és az asszony állapotos vót.. Héthónapos állapotos. Egyszer gyöttek hozzájok a rablók. Az ember szóba állt velük, az asszony nem vót bent. Azt mondták a rablók: ...

Látogatás12063
ÉrtékelésStar10Star10Star00Star00Star00

Vót egy másik, az ollyan vót, hogy azt is fonás közbe. Akkor még jányoknak mondták: -Na, jányok, vóna-e most köztetek ollyan, aki ki merne menni - úgy mondták - az Irtás tetejire?-az Irtás tetejin vót az akasztófa Herencsénybe. Hát oszten: - Vón ...

Látogatás12903
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Annak sok meséje van, hogy nem tudták elfogni Sisa Pistát, nagyon sok mese szól arrúl, hogy mindég megszökött. De az úgy lett először Sisa Pista betyár, hogy mindég ilyen makrancos rossz gyerek vót. Osztán tizenegy éves korában - hát az anyjáék is szegény ...

Látogatás15372
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Nálunk amiről emlegettek, meg az úgy is vót. mer ez nem is mese, hanem igaz történet, a Sisa Pistárúl. Sisa Pistát, hogy az járt, hogy az ebbe a hegyekbe vót betyár, ahol gyüvünk Mórátúl, az egy hegy volt, egy hegy, az onnantúl fogva ment Tarjánig. úgyhog ...

Látogatás14914
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Oszt mán úgy vót a betyárokval, evvel a Sisa Pistával, hogy mán amiket nem csinált sok mindent, de amit nem csinált is, fűztek hozzá legendákat. meséket, hogy miket csinált, meg miket nem csinált. Akkor arra került oszt a sor, hogy mán arra vette a gondol ...

Látogatás9847
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer vót egy juhász család, egy tanyán. Hát a juhász meg a juhászné elmentek az éjféli misére. Vót nekik egy jányuk, egy szép nagy jányuk, Erzsi, az nem mehetett el ugye, mer nem vót neki csizmája. Hát így ő otthon maradt. Sisa Pista a társaival azt ál ...

Látogatás11387
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

No akkor oszt kiszabadult a börtönből. Akkor oszt itten Kemencén vót egy gróf, oszt ahhoz ment szógálatot keresni. Oszt úgy mint erdőőr. Akkor is úgy, mint erdőőrnek befogadták ütet, és akkor nagyon tisztességesen végezte a munkáját, és akkor ott is halt ...

Látogatás9858
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10