• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Tréfás mesékRSS

Egy másik legénynek vót szeretője. Hát az is a fonással kapcsolatba... Hát mikor eljött a szeretőjihez, az fölkezd egy nagy kender gúgyelát(guzsalyra erősített szösz, amelyből a fonalat fonták), fölköt a guzsallyára. Aszongya neki: -Hű de nagy gúgyelád v ...

Látogatás15099
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy vadászember, akinek a pap is a komája volt. Azt mondja egyszer a pap: - Komámuram, úgy ehetném egy kicsi vadréce húst. Úgy is történt. A vadász elment másnap, lőtt egy vadrécét, s odaadta a feleségének, hogy délre ké ...

Látogatás9042
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény özvegyember. Vargamesterséggel foglalkozott. Reparálta a cipőket, csizmákat, bocskorokat, de egész nap, amit keresett, este elmulatta. Intették a barát ...

Látogatás17477
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy vénleány. Vénebb volt ez még az ország útjánál is. Hanem vénség ide, vénség oda, még csúnya is volt szegény, olyan nagy volt a szája, hogy a füléig ért, orra meg olyan hosszú, hogy lekonyu ...

Látogatás15179
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol vót, hol nem vót, ez bizony má nagyon régen vót, hogy vót egy nagyon-nagyon zsugori ténsasszony. Hát ez a ténsasszony annyira szerette a gombócokat, hogy ha má csak tehette, mindig azt csinált magának. Hát egyszer is vendégeket várt, csinált nagyon so ...

Látogatás20072
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Vót egy nagyon szegény cigán. Lopni nem akart, de nagyon szegén vót. Elment a paphoz gyóvonni, mondta, hogy nagyon-nagyon szegény. Hát ugye a pap mit mondjon neki, aszongya neki, hogy: - Ide hallgassál, van a falu szélin egy Jézuska, egy feszület, menjél ...

Látogatás13171
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt egyszer egy juhász, annak meg egy nagyszájú feleségi. Szegény juhász mindég alig várta, hogy kihajthassa a birkákot, szabaduljon a nagyszájú feleségitő, aki minden szomszédjával csadart, veszekedett. Hát egyszer, ahogy járkált az erdőbe, mit lát az ...

Látogatás7563
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

No, akkor megint a cigánnak mondja az egyik asszony a faluba - fájt a lába, oszt akart kűdeni a papnak hízólibát -, hát aszongya: - Te elvinnéd, Rudi, elvinnéd a plébános úrnak ezt a hízott libát? -Elviszem én! Mán meg vót sütve, sülve. - El én ...

Látogatás18777
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény ember. Az olyan jószívű ember volt, hogy bárki járt az úton, azt behívta a házba, és hogy ha bora nem volt is otthon, legalább vízzel megvendégelte. Tudomására jutott a király ...

Látogatás10799
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer kiment két barát kéregetni a tanyákra, és annyi tojást, csirkét, túrót, sajtot és más effélét összekoldultak, hogy hazafelé menőben majd megszakadtak a teher alatt. Amint mennek nagy izzadtan, egyszer találnak az út mellett egy juhászt, aki egy kö ...

Látogatás7513
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Szomorúan kullogott a farkas az erdőben, fülét, farkát leeresztette, s mind csak a földet nézte. Észre sem vette, hogy szembejő a medve, csak akkor nézett föl ijedten, mikor a medve köszöntötte: - Jó reggelt, farkas koma! - Adjon isten, medve koma! - fo ...

ÉrtékelésStar00Star00Star00Star00Star00

Hogy az egyik asszonynak nagyon rossz vót az ura. Hát mán elment a paphó gyovónni. -Jaj, plébános úr, hát az ollyan rossz az az ember! Hát ennek má semmi esze nincs! Ez verekedik, ez mindent csinál. Veszekedik! Hát mit tegyek mán? - aszongya. - Ad ...

Látogatás13245
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt ezen a nagyvilágon, volt egyszer két testvér. Az egyik igen gazdag volt, a másik igen szegény. A szegény testvérnek a szegénységéhez még igen sok gyereke is volt.Karácsony éjszakáján a szegény sorsú testvér, hogy az éjféli misére fe ...

Látogatás13024
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Jama, a halál birodalmának uralkodója, szörnyen unatkozott. Fárasztotta őt hosszú, magányos élete, és nem lelte örömét többé sötét, komor birodalmában, noha hatalmas hadserege híven őrködött felette. S habár a halál istene volt, változatosságra vágyott, é ...

Látogatás9837
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy juhász. Volt neki egy szamara. A juhász egy olyan tanya közelében lakott, ahol a cselédeket keményen megdolgoztatták. Kora hajnaltól késő estig kellett nekik dolgozniuk.Egyszer, amint a cselédek az őszi répát ...

Látogatás10144
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, volt egy szegény ember, egy legényt elvittek katonának. És letöltötte a három év katonaidőt, pont mán ment hazafelé. Hát régen csak ugye gyalogosan elindult hegyen-völgyön keresztül. Hát egy kis tanyára ért. Mán akkor nagyon ...

Látogatás12987
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt egy katona, de ez olyan öreg volt, hogy már nemigen bírta a szolgálatot,szabadságot kért hát a királytól, meg egy kicsi útiköltséget. A király szabadon eresztette azöreg katonát, s adott az útra három krajcárt. Elindul az öreg katona hazafelé ...

Látogatás11038
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy okos leány. De ez olyan okos volt, hogy az okosságának a híre még a királyhoz is eljutott. A királynak annyit beszéltek a fülébe a leányról, hogy befogatott a hintóba, a leányért küldött ...

Látogatás57207
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer két testvér: az egyik szegény, a másik gazdag. Történt, hogy a gazdag megszánta szegény testvérét, mert annak még annyija sem volt, hogy egy-egy kanál tejet adjon gyermekeinek. Elhatározta a gazdag testvér, hogy egy te ...

ÉrtékelésStar00Star00Star00Star00Star00

Igen, úgy láttam, mint ma: az ördög szántotta fel a harsányi hegyet. Még ma is látszanak a barázdák, miket az ördög szántott a hegynek a hátán. Elmondom nektek, hogy történt ez. Ezelőtt több száz esztendővel, lehet biz annak ezer esztendeje is, ha nem tö ...

Látogatás11324
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10